Algemene Voorwaarden Save-Me B.V.

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Save-Me B.V., gevestigd te Weesp, KvK: 66590368.

1.2. save-me.nu is de website van Save-Me B.V..

1.3. saveme.nu is de database van Save-Me B.V..

1.4. De webshop van Save-Me B.V. is de webwinkel, waar product of dienst wordt aangekocht.

1.5. Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de website, database en/of van de webshop.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn toepassing op het gebruik van de website save-me.nu en database saveme.nu. Door gebruik te maken van de websites, zijn deze voorwaarden automatisch van toepassing op de gebruiker.

2.2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van de webshop van Save-Me B.V. en op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die via deze webshop aangeboden worden. Door de webshop te gebruiken stemt de gebruiker in met de gebruiksvoorwaarden.

Artikel 3: Gebruikers website en/ of webshop

3.1. Saveme.nu bevat medische- en persoonsgebonden informatie. In geval van een noodsituatie kan deze informatie, door middel van een persoonlijke code, beschikbaar worden gesteld, ten behoeve van snelle en adequate hulpverlening.

3.2. De website en/of webshop en de daarmee verband houdende diensten moeten te allen tijde op verantwoorde en geoorloofde wijze worden gebruikt.

3.3. Gebruikers moeten 16 jaar of ouder zijn. Personen onder de 16 jaar dienen toestemming van ouder of wettelijke vertegenwoordiger te hebben. Door deze voorwaarden te accepteren, garandeert de gebruiker dat hij of zij 16 jaar of ouder is of toestemming heeft van ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger.

3.4. Save-Me B.V. is gerechtigd de toegang tot de website, database en/of webshop met onmiddellijke ingang aan een gebruiker te ontzeggen indien de gebruiker in strijd met het bepaalde in deze voorwaarden handelt.

3.5. Gebruiker draagt er zorg voor dat de aangeleverde informatie op de website, database en/of webshop niet in strijd is met enige wet- en regelgeving, niet beledigend, discriminerend of aanstootgevend is en geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of op enige andere rechten van of verplichtingen jegens een derde.

3.6. Indien Save-Me B.V. constateert dat door gebruiker ongeoorloofde activiteiten op de website, database en/of webshop worden ondernomen of ongeoorloofde inhoud op de website, database en/of webshop wordt geplaatst, zal Save-Me B.V. de betreffende inhoud verwijderen en/of de toegang tot die inhoud blokkeren. De gebruiker zal hiervan op de hoogte worden gebracht. Save-Me B.V. heeft het recht de gebruiker de toegang tot de website en/of webshop te ontzeggen en/of het account te verwijderen.

3.7. De gebruiker kan het gebruik van zijn of haar profiel op ieder gewenst moment beëindigen, door zijn of haar account te verwijderen.

Artikel 4: digitaal platform/ profiel

4.1. Save-Me is een digitaal platform waar gebruikers een account aanmaken. Nadat een account is aangemaakt kunnen gebruikers profielen aanmaken.

4.2. Gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het verschaffen van juiste informatie bij het aanmaken van een profiel en/of account. Save-Me B.V. is niet aansprakelijk voor de juistheid van de informatie.

4.3. Het is niet toegestaan dat de gebruiker zich voor iemand anders uitgeeft dan wel voorwendt aan een bepaalde persoon of organisatie verbonden te zijn terwijl dit niet het geval is.

4.4. Het is niet toegestaan de website en/of webshop te gebruiken om junkmail of spam te versturen aan anderen. Het is niet toegestaan de diensten dan wel gekoppelde netwerken te manipuleren en/of te verstoren en de systemen van Save-Me B.V. te besmetten met virussen in de breedste zin van het woord.

4.5. Na registratie bij Save-Me wordt gebruiker verzocht om zijn of haar persoonlijke account te beschermen met een wachtwoord. Het is de verantwoordelijkheid van gebruiker om dit wachtwoord veilig te houden en ervoor te zorgen dat het niet wordt doorgegeven aan derden. Als de gebruiker ontdekt dat onbevoegden gebruik maken van het wachtwoord, of onbevoegd gebruik plaatsvindt, wordt de gebruiker geadviseerd om het wachtwoord direct te wijzigen volgens de on-site instructies.

4.6. Het platform bestaat uit een gratis profiel (Save-Me Free) en twee betaalde profielen (Premium en Medical). De hoofdgebruiker is bevoegd meerdere personen onder het profiel toe te voegen.

4.7. Save-Me B.V. zal nooit persoonlijke en medische gegevens van gebruikers beschikbaar stellen aan derden.

4.8. Save-Me B.V. kan zonder gebruikersnaam en wachtwoord van de gebruiker de gegevens van gebruiker niet inzien.

4.9 Save-Me B.V. kan geen gegevens aanpassen noch verwijderen. Alleen de gebruiker heeft deze mogelijkheid.

4.10. Save-Me B.V. heeft alleen de beschikking over e-mailadres en de NAW-gegevens van de gebruiker voor het toezenden van bestellingen en voor marketingdoeleinden (digitale nieuwsbrieven etc.)

4.11. Voor de gebruiker geldt het Privacy beleid van Save-Me B.V.. Het Privacy beleid beschrijft hoe Save-Me B.V. de persoonsgegevens verwerkt. Het beleid kan worden nagelezen op de website.

Artikel 5: Beschikbaarheid website, database en/of webshop

5.1. Save-Me B.V. zal het onderhoud aan de website, database en/of webshop zo veel mogelijk verzorgen tussen 01:00 – 06:00 uur. De mogelijkheid bestaat dat de website, database en/of webshop in die uren niet toegankelijk of beschikbaar is.

5.2. De gebruiker stemt ermee in dat het gebruik van de website, database en/of webshop geschiedt op basis van de toestand waarin die website, database en/of webshop zich op dat moment bevindt en beschikbaar is. Save-Me B.V. garandeert op geen enkele wijze dat de door haar aangeboden website, database en/of webshop diensten ononderbroken beschikbaar, zonder fouten en veilig toegankelijk zijn. Het functioneren van de website, database en/of webshop is afhankelijk van talloze externe factoren waarop Save-Me B.V. geen invloed heeft.

5.3. Save-Me B.V. is gerechtigd het format en de inhoud van de website, database en/of webshop te allen tijde te veranderen of de website, database en/of webshop (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat de gebruiker daar enige rechten uit kan ontlenen.

Artikel 6: Ongeval/ QR-code

6.1. Indien gebruiker een ongeval overkomt kan door middel van het scannen van de op de producten aanwezige QR-code of het invoeren van het unieke webadres het betreffende profiel van gebruiker weergegeven worden.

6.2. De gebruiker heeft de mogelijkheid ter bescherming van het scannen door onbevoegden vooraf een viercijferige pincode te activeren die op ieder Save-Me product aanwezig is.

6.3. Bij scannen of het ingeven van het webadres wordt er een profiel aangeroepen van gebruiker in de beveiligde saveme.nu database.

Artikel 7: Webshop

7.1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.

7.2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de gebruiker duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

o de prijs inclusief belastingen;

o de eventuele kosten van verzending;

o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

7.3. De gebruiker kan diverse producten aan zijn of haar profiel koppelen. Ook kan de gebruiker deze producten cadeau doen. De gebruiker kan de producten ontkoppelen en/of aan een ander profiel koppelen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1. Save-Me B.V. is niet aansprakelijk indien schade ontstaat door onjuiste of onvolledige informatie van de gebruiker, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

8.2. Save-Me B.V. is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de website en/of webshop. De beperking van aansprakelijkheid zoals genoemd in dit artikel komt te vervallen indien de aansprakelijkheid voor schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Save-Me B.V..

8.3. Save-Me B.V. is niet aansprakelijk voor schade, aan gebruiker of derden toegebracht door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Save-Me B.V. geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt eveneens verstaan: gehele of gedeeltelijke werkstakingen, ziekte en ongeval van de bij de uitvoering van de opdracht betrokken personen, handelend namens of vanwege Save-Me B.V. (zonder dat adequate vervanging op korte termijn mogelijk is), brand, storingen aan en verlies van apparaten of hulpmiddelen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Save-Me B.V. tot uitvoering van de overeenkomst opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan vier weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

8.4. Save-Me B.V. is in geen geval aansprakelijk (wegens wanprestatie, nalatigheid of anderszins) voor schade die de gebruiker mocht stellen te hebben geleden door een bezoek aan of het gebruik van de website en/of webshop, een en ander met inbegrip van, maar niet beperkt tot eventuele winstderving, immateriële schade, omzetverlies, verlies aan goodwill, verlies van software of gegevens, misgelopen kortingen en zakelijke kansen, het niet kunnen gebruiken van computers, tijdverspilling door het management of ander personeel en enige andere indirecte schade hoe ook ontstaan.

8.5. De gebruiker vrijwaart Save-Me B.V. voor mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de website. De gebruiker zal Save-Me B.V. alle schade en kosten vergoeden die zij als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.

Artikel 9: Intellectuele eigendom, merkrechten

9.1. Save-Me B.V. behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij (heeft) gebruikt of voortgebracht ter zake de werkzaamheden, voor zover daarop in juridische zin rechten kunnen bestaan of gevestigd worden.

9.2. Het is de gebruiker niet toegestaan (hulpmiddelen van) die producten, waaronder onder meer begrepen werkwijzen, tekstmateriaal en adviezen, te verveelvoudigen, openbaren, exploiteren of aan derden ter hand te stellen.

9.3. De gebruiker staat Save-Me B.V. toe om data en resultaatgegevens te gebruiken voor haar validatie van resultaten en benchmarking. Save-Me B.V. is gerechtigd benchmarks uit te voeren. Save-Me B.V. kan resultaten en data als benchmarks in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm openbaren en/of verkopen aan derden. Dergelijke aan derden verstrekte informatie zal geen tot de gebruiker of enig individu herleidbare informatie bevatten.

9.4. De namen Save-Me, save-me.nu, saveme.nu en alle andere geregistreerde en nog te registreren extensies alsmede het beeldmerk Save-Me en eventuele andere namen van producten en diensten die Save-Me B.V. op de website en/of webshop plaatst, mogen in geen geval worden gebruikt in samenhang met producten en diensten die niet van Save-Me B.V. afkomstig zijn of op een wijze die tot verwarring kan leiden of op enigerlei wijze afbreuk doet aan de naam en integriteit van Save-Me B.V..

Artikel 10: Geschillen en toepasselijk recht

10.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Save-Me B.V. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen door partijen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Amsterdam.

10.2. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren ter zake de uitvoering van de overeenkomst beloopt, in afwijking van de wettelijke termijn, één (1) jaar, te rekenen vanaf de dag van openbaring van de schade en of vordering.

Artikel 11. Wijzigingen AV

11.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. De laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold op het moment dat de opdracht tot stand kwam, is de geldende versie.

Inloggen

Inloggen of maak een gratis account aan.

Wachtwoord vergeten?

Wachtwoord vergeten?

Vul hier je e-mailadres in om het wachtwoord opnieuw in te stellen.

E-mail niet ontvangen?

Heb je geen e-mail met activatielink ontvangen? Check je spam-box of klik hieronder om de e-mail opnieuw te verzenden.